توجه!

درخواست همکاری شما از طریق این درگاه مستقیماً به ایمیل شرکت ارسال شده و پس از بررسی از سوی کارشناسان شرکت، در صورت وجود کار (متناسب با تخصص شما) با شما تماس گرفته می‌شود. بدیهی است اطلاعات ارسالی شما، نزد شرکت کاملاً محرمانه باقی مانده و به منظور دیگری (به ویژه تبلیغاتی) استفاده نخواهد شد. بنابراین از کلیه متخصصان عزیز تقاضا می‌شود نسبت به ارسال آزادانه اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.

فرم درخواست همکاری

  اطلاعات متقاضی :

  صلاحیت‌ها و مهارت‌ها :
  طراحی مهندسی:
  مدیریت طراحیطراحیتحلیل و محاسباتنقشه کشی و ترسیممشخصات فنیبرآورد هزینهبرنامه زمانبندیمدیریت قرارداد، نظارت و بازرسی
  خدمات ساخت و اجرا:
  مناقصه و پیشنهاد قیمتروش اجراصورت وضعیتنقشه‌های کارگاهی و ازبیلتادعاها (claims) و خدمات قراردادی