اکتبر 23, 2019

روش اجرای پروژه

هدف از ارائه یک روش اجرا، ارائه دستورالعمل­ های خاص برای انجام کار است تا اطمینان حاصل شود که کارها مطابق نقشه‌ها، مشخصات و آیین‌نامه­‌ها انجام می­‌شوند. بنابراین روش اجرای کار، باید حاوی جزئیات کافی باشد تا همه افراد درگیر یک کار بتوانند درباره آنچه که باید انجام شود، جایی […]