اکتبر 23, 2019

مدیریت طراحی مهندسی

صنعت طراحی و ساخت، دنیایی مبتنی بر پروژه است. در نتیجه، مدیریت پروژه یک جزء کلیدی برای هر شرکت طراحی است. هرگاه تحویل خدمات پروژه‌­های عمرانی به خوبی مدیریت شود، احتمال آن که اهداف و مقاصد پروژه برآورده و انتظارات کارفرمایان تامین شود، بیشتر است. از سوی دیگر، مدیریت پروژه […]