توجه!

سفارش کار شما از طریق این درگاه مستقیماً به ایمیل شرکت ارسال شده و در اسرع وقت پس از بررسی از سوی کارشناسان شرکت، درصورت وجود ظرفیت و شرایط لازم با شما تماس گرفته خواهد شد. بدیهی است اطلاعات ارسالی شما نزد شرکت کاملاً محرمانه باقی مانده و به منظور دیگری (به ویژه تبلیغاتی) استفاده نخواهد شد. بنابراین از کلیه کارفرمایان عزیز تقاضا می‌شود نسبت به ارسال آزادانه اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.

فرم سفارش کار

  اطلاعات متقاضی :

  نوع خدمات مورد درخواست :
  طراحی مهندسی:
  مدیریت طراحیطراحیتحلیل و محاسباتنقشه کشی و ترسیممشخصات فنیبرآورد هزینهبرنامه زمانبندیمدیریت قرارداد، نظارت و بازرسی
  خدمات ساخت و اجرا:
  مناقصه و پیشنهاد قیمتروش اجراصورت وضعیتنقشه‌های کارگاهی و ازبیلتادعاها (claims) و خدمات قراردادی