دسامبر 30, 2019

ایتبس (ETABS)

برای طراحی هر سازه‌ای ابتدا باید آن را تحلیل نمود. منظور از تحلیل یک سازه، بررسی سازه از دیدگاه مقاومت، سختی، پایداری و ارتعاش است. نقطه شروع تحلیل، تهیه یک مدل CAD (دیاگرام آزاد) از سازه است که بر مبنای این مدل یک مدل ریاضی تهیه می‌شود. به عبارت دیگر […]