دسامبر 28, 2019

مهار و پیشگیری از آلودگی

سیستم‌های مهار و پیشگیری، هر نوع سیستم طراحی شده برای شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بازیابی نشت یا سرریز مواد نفتی، روغنی یا شیمیایی و ممانعت از رسیدن آن‌ها به خاک یا رسیدن آن‌ها با آب‌ها و بنابراین پیشگیری از اثرات زیست محیطی است. این سیستم‌ها با عنوان بازدارنده‌های ثانویه نیز […]