آوریل 20, 2020

شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب

مدیریت صحیح فاضلاب یکی از مهمترین عوامل برای تضمین سلامت عمومی یک جامعه و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی آن است. طراحی هر سیستم فاضلابی معمولاً بخشی از طرح‌های کلی پروژه (سایت) بوده و براساس مراحلی به شرح زیر انجام می‌شود: پیش‌بینی ظرفیت مورد نیاز سیستم برای طول دوره بهره‌برداری […]